Střet insolvenčního řízení a exekuce

Probíhající insolvenční řízení má nežádoucí vliv na život nebo podnikání insolvenčního dlužníka či na nakládání s jeho majetkem. Insolvenční řízení však může být pro dlužníka i záchrannou kotvou a jeho životní situaci výrazně pomoci, je to právě při střetu insolvenčního řízení a řízení exekučního.

Insolvence vs. exekuce

Zatímco exekuce je individuální postup vymáhání pohledávky, v případě že dlužník nesplní své pohledávky dobrovolně, řádně a včas, insolvence je druh soudního řízení, ve kterém se projednává úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a zároveň způsob jeho řešení (konkurs, reorganizace nebo oddlužení). Základním cílem insolvenčního řízení je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů.

Základním rozdílem mezi insolvencí a exekucí je dobrovolnost, resp. nedobrovolnost jejich zahájení. O podání návrhu na insolvenci totiž rozhoduje dlužník sám (pokud návrh na insolvenci nepodává věřitel), a to často ve chvíli, když už nedokáže dostát svým závazkům. Když soud návrhu vyhoví, neznamená to však, že dluh je zcela vymazaný.

To se stane až po splacení alespoň 30 % dluhů do pěti let v pravidelných platbách podle splátkového kalendáře určených insolvenčním správcem. Při insolvenci mají nárok na úhradu pohledávky všichni věřitelé, kteří se o ni přihlásí.

insolvenceNa druhé straně návrh na zahájení exekučního řízení podává věřitel. Na rozdíl od insolvence se v příslušném exekučním řízení řeší jen pohledávka jednoho věřitele, který návrh podal. To by u insolvence možné nebylo, neboť by se jednalo o upřednostňování věřitele a žádný z účastníku nesmí být poškozen ani zvýhodněn.

Insolvence je nadřazena exekuci

Pokud se člověk dostane do situace, kdy není schopen své dluhy splácet, může podat insolvenční návrh. Dnem doručením insolvenčního návrhu se zahajuje insolvenční řízení, přičemž od tohoto  okamžiku se provádění exekucí pozastavuje. Po zahájení insolvenčního řízení tak nelze exekuci vykonat a v případě, že bude v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku dlužníka, exekuci už nebude možné ani nařídit či zahájit. Jinými slovy, podáním insolvenčního návrhu se lze vyhnout exekutorům.

Účinky přerušení exekuce nastávají dnem, hodinou, minutou zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Soud či exekutor se po zahájení insolvenčního řízení musí zdržet úkonů, jimiž se výkon rozhodnutí nebo exekuce bezprostředně realizuje.

Exekutor vs. insolvenční správce

Po zahájení insolvenčního řízení osoba exekutora pro dlužníka přestává existovat a místo něj nastupuje insolvenční správce. Exekutor je pak povinen insolvenčnímu správci vydat to, co od dlužníka vymohl. Exekutor musí vyplatit insolvenčnímu správci veškeré vymožené plnění a náklady exekuce přihlašuje v insolvenčním řízení přihláškou jako jeden z běžných věřitelů.

Exekuce nemovitosti po zahájení insolvenčního řízení

Jak již bylo zmíněno výše, po zahájení insolvenčního řízení se exekuční řízení fakticky přerušuje. Exekutor tedy na Váš majetek již nedosáhne a například nemůže provést dražbu Vaší nemovitosti, a to dokonce i tehdy, pokud by již exekuce byla nařízena.

AktualityNezařazené

insolvence

Komentování zakázáno.