Jak probíhá exekuce na nemovitost?

Zahájení exekuce

Exekuce může být zahájena pouze po vydání platného usnesení o nařízení exekuce, který vydá příslušný soud dle povinného (dlužníka) na základě návrhu věřitele na zahájení exekuce. V tomto usnesení je soudní exekutor pověřen podnikat v exekučním řízení další kroky.

Jakmile soud pověří exekutora vedením exekuce (zpravidla probíhá velmi rychle, řeší se elektronicky), tak už exekutor může začít konat první kroky k vymožení pohledávky:

  • Exekutor by měl povinnému zaslat vyrozumění o zahájení exekuce a vyzvat ho k úhradě pohledávky
  • Dlužník okamžikem zahájení exekuce již nesmí nakládat se svým majetkem tzv. generální inhibitorium (výjimkou jsou běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku)

O následujícím postupu exekuce a způsobu provedení rozhoduje exekutor exekučním příkazem. V exekučním příkazu exekutor uvede, jaký majetek dlužníka bude postižen, jaký způsob provedení exekuce bude zvolen a dále v něm informuje dlužníka o započetí tzv. speciálního inhibitoria, tedy bezvýjimečného zákazu nakládat s majetkem, který je postižen exekučním příkazem.

exekuční příkazZpůsoby provedení exekuce

Pokud dlužník neuhradí exekuci dobrovolným plněním do 30 dnů, exekutor přistoupí k provedení exekuce způsobem stanoveným v exekučním příkazu. Způsoby provedení exekuce (lze kombinovat):

  • Srážkami ze mzdy a jiných příjmů
  • Přikázáním pohledávky
  • Prodejem nemovitostí
  • Prodejem movitých věcí – mobiliární exekuce
  • Správou nemovitostí
  • Postižením závodu
  • Zřízením exekutorského práva na nemovitostech
  • Pozastavením řidičského oprávnění

Zastavení exekuce

Mezi možnosti obrany dlužníka patří i pokus o zastavení exekuce. Dlužník potom co shledá, že exekuce je protiprávní, nepřiměřená nebo je naplněn jiný zákonem stanovený důvod, má právo podat tzv. návrh na zastavení exekuce. Návrhu na zastavení exekuce může vyhovět přímo samotný exekutor. Pokud soudní exekutor návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu na zastavení exekuce rozhodne.

zastavení exekuce

Řešení exekuce

Nejlepší obranou před exekucí je začít řešit své finanční potíže dříve, než k zahájení exekuce vůbec dojde. Chápeme však, že situace je často mnohem komplikovanější a pro dlužníka samotného těžko řešitelná.

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy si nebudete vědět rady a hrozí Vám například exekuční dražba, neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme nalézt řešení Vaší situace.

AktualityNezařazené

Komentování zakázáno.