Prodej nemovitosti s věcným břemenem: Jak na to?

Věcné břemeno je věcné právo k cizí věci, které omezuje vlastníka věci ve prospěch někoho jiného. Speciálně u nemovitostí toto břemeno bývá často překážkou při zřízení hypotéky, prodeji nemovitosti nebo při výkupu zadlužené nemovitosti. Co věcné břemeno znamená pro vlastníka nemovitosti? Jak postupovat při prodeji nemovitosti s věcným břemenem?

Co je věcné břemeno a práva a povinnosti z něj plynoucí

Věcná břemena (především pak služebnosti) představují částečné právní panství nad cizí věcí. Z věcného břemena, lépe řečeno z jeho existence, může vzniknout konkrétní povinnost opakujícího se či stálého charakteru:

Pasivní povinnost – Tato povinnost vzniká u tzv. služebností, které jsou příznačné tím, že postihují vlastníka věci tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet, například výkon určité podnikatelské činnosti na zatížené nemovitosti nebo osobní služebnost práva doživotního užívání bytu, či určité obytné místnosti.

Aktivní povinnost – Naproti tomu tzv. reálná břemena zavazují vlastníka věci k tomu, aby ve prospěch oprávněného něco dával nebo konal (typickým příkladem reálného břemene jsou některé povinnosti spojené s výměnkem[1], je-li zřízen jako věcné právo, například dodávat výměnkáři určité dávky potravin, poskytovat mu dopravní služby apod.)

nemovitost s věcným bremenem

Rozsah reálného břemene a služebnosti

Rozsah služebnosti a reálného břemene může být různý. Reálné břemeno a služebnost se týká buď celé nemovitosti, nebo jen její části. Reálné břemeno i služebnost, jakožto omezení vlastníka s nakládáním nemovitosti, má také vliv na cenu nemovitosti při případném prodeji. Ta bývá v tomto případě nižší, než je obvyklá tržní cena. Nemovitost je pak složitější prodat či vůbec najít pro takovou nemovitost vážného zájemce.

Jak postupovat při prodeji nemovitosti s věcným břemenem?

Nejdříve je vhodné zvážit, zda věcné břemeno nezaniklo nebo zda není možnost se věcného břemene zbavit. Mezi možné způsoby zániku patří především.

  • Dohoda(stejně jako břemeno dohodou nejčastěji vzniká, stejně tak může i skončit – tedy písemnou dohodou mezi vlastníkem a oprávněným)
  • Uplynutí sjednané doby.
  • Úmrtí oprávněné osoby.
  • Promlčení(pokud oprávněný nevyužívá předmět věcného břemene po dobu 10 let a nedomáhá se jej, lze toto právo promlčet)
  • Nařízení soudu (povinný může požádat soud o zrušení břemene v případech, kdy existuje hrubý nepoměr mezi výhodou oprávněného a povinností povinného)

Pokud však vlastník bude prodávat nemovitost zatíženou věcným břemenem, je vhodné mít na paměti, že existence věcného břemena je veřejnou informací. Kdokoli si pak může ověřit, zda prodávaná nemovitost je zatížena věcným břemenem, případně v jakém rozsahu a v jaké formě.

Základní informace lze získat bezplatně na stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, případně si kupující může na pobočkách Katastrálních pracovišť, pobočkách Czechpointu, či u notáře k předmětné nemovitosti nechat vytisknout Výpis z katastru nemovitostí v ceně desítek korun, kde bude detailně rozepsáno, jaká věcná břemena se k nemovitosti vážou.

I v případě, že si existenci věcného břemene na prodávané nemovitosti kupující nezjistí, je stejně vhodné uvést tuto skutečnost do kupní smlouvy. V případě neuvedení této informace by se kupující mohl cítit poškozen a celý prodej by se zbytečně protáhl.

Problematika věcných břemen a prodeje nemovitostí jimi zatížených může být komplikovaná. Potřebujete-li pomoct, či hledáte kupce pro Vaši nemovitost a zatím jste jej nenašli, neváhejte kontaktovat společnost zabývající se touto problematikou.

[1] Obsahem výměnku bývá nejčastěji vymezení práva bydlet v dané nemovitosti. K tomu pak přistupují další možná plnění tak, jak budou ve smlouvě dohodnuta. Může to být například výnos z úrody, ve formě naturální nebo finanční, péče v nemoci, možnost užívat osobní auto nabyvatele nemovitosti, poskytovat stravu, vymezení části pozemku na vlastní hospodaření a podobně.

AktualityNezařazené

věcné břemeno

Komentování zakázáno.