Výkup zemědělské půdy

Vykupujeme zemědělské pozemky

Máte zájem o výkup zemědělské půdy? Pro naše dlouhodobé klienty od Vás vykoupíme pole a louky po celém území České republiky. Při výkupu zemědělské půdy jsou upřednostňovány větší celky, vykoupíme ale i menší oddělené pozemky.

Výkup polí a luk

Cenu při výkupu zemědělské půdy ovlivňuje mnoho faktorů, z nichž nejdůležitějšími je lokalita, zajištění přístupu k pozemku (jak fyzické, tak právní), bonita půdy, vzdálenost od zástavby, vzdálenost od vedení inženýrských sítí.

odkup zemědělských pozemků

Při výkupu kladně ovlivňuje cenu zemědělské půdy sjednocení ve větší celky, vhodný půdní typ a s ním spojená vyšší úrodnost půdy, rovinatost terénu, dobrý přístup ideálně po zpevněné komunikaci, absence vedení inženýrských sítí přes pozemek.

Negativně ovlivňuje cenu zemědělské půdy velká vzdálenost od zástavby, nevhodný půdní typ, u orné půdy vysoká skeletovitost (kamenitost) půdy spojená často s členitým nebo svažitým terénem, špatná přístupnost – pozemky bez přístupu (fyzického i právního), vedení inženýrských sítí přes pozemek (např. vedení vysokého napětí).

Při výpočtu výkupní ceny zemědělské půdy je prioritně vycházeno z takzvané BPEJ. BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) je pětimístný číselný kód, sloužící pro rozlišení klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice. Na větších pozemcích se může nacházet i několik BPEJ a to vše pod jedním parcelním číslem. Výměra jednotlivých BPEJ je přesně uvedena na listu vlastnictví.

Z jednotlivých číslic tohoto číselného kódu lze vyčíst důležité informace o půdě.

  • První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu. V České republice bylo vymezeno 10 klimatických regionů, spojujících oblasti s podobnými klimatickými podmínkami pro růst zemědělských plodin.
  • Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce. Tyto dvě číslice určují jednu ze 78 hlavních půdních jednotek, v kterých se odráží půdní typy, subtypy, půdotvorné substráty, zrnitost, hloubky půdy.
  • Čtvrtá číslice stanoví kombinaci sklonitosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Sklonitost je důležitá hlavně z důvodu dostupnosti zemědělské techniky a obhospodařování půdy. Expozice ke světovým stranám má vliv na vegetační podmínky vzhledem k množství osvitu, srážek a i rozdílným teplotám.
  • Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. Pod půdním profilem si můžeme představit horizontální průřez půdou. Z půdního profilu se dají vyčíst půdní horizonty, kategorie půdy a částečně i chemizmus půdy. Jako skelet jsou označovány částice půdy větší než 2 mm, které se dělí na hrubý písek, štěrk a kámen.

Pokud chcete prodat pole či louku, kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme výkupní cenu právě vašich pozemků.

výkup zemědělské půdy

Orientační přehled výkupní ceny půdy

Druh pozemkuCena za m2
Orná půda5 - 40 Kč
Trvalý travní porost3 - 35 Kč
Vodní plocha2 - 200 Kč
Ostatní plocha1 - 30 Kč
Zahrada20 - 300 Kč
Lesní pozemek2 - 50 Kč
Stavební pozemek20 - 5000 Kč

Pokud chcete prodat zemědělskou půdu, kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme výkupní cenu právě vašich pozemků.

výkup zemědělské půdy

Co o nás říkají naši klienti

Touto cestou vám chci poděkovat za zprostředkování prodeje mého bytu, i když jsem prodej musela řešit výkupem. Přesto vše proběhlo velmi profesionálně a makléř pochopil moji situaci a uměl si se vším poradit.
Marie Dvořáková, Záběhlice
Jsem ráda, že jsem si mezi společnostmi poskytujícími výkup nemovitostí, vybrala právě tu vaší. Nabídek je dnes mnoho a měla jsem obavu, abych si špatným výběrem nezkomplikovala svou, už dost obtížnou, situaci. Děkuji Vám za ochotu a pozitivní energii, s kterou jste ke mně přistupovali a přeji Vám mnoho dalších spokojených klientů.
Bc. Lenka Králová