Prodej nemovitosti v exekuci mimo dražbu

Prodej nemovitosti v exekuční dražbě může být finančně nejistý, časově náročný a celkově činí exekuční řízení tíživější pro prodávajícího, i pro případné kupující. Prodej nemovitosti v exekuční dražbě však není jediným možným způsobem, který dluhy zatížený prodávající má k dispozici. V tomto článku bude pojednáno o prodeji nemovitosti v exekuci mimo dražbu, „tzv. prodejem z volné ruky“.

Prodej nemovitosti v exekuci mimo dražbu nepředstavuje zvláštní způsob exekuce, ale pouze specifický režim vynětí majetkové hodnoty z účinků generálního inhibitoria[1] a její prodej mimo klasický režim způsobů exekuce. Jde o institut, který si klade za cíl přispět k hladšímu a méně konfliktnímu průběhu exekuce, kdy dlužník poté, co se dozví o blokačních omezeních ke svému majetku, je sám aktivně motivován k prodeji části svého majetku, čímž zabrání, aby exekutor zpeněžil části jeho majetku podle své volby.

Pokud se tedy dlužník ocitne v situaci, kdy mu bude doručeno usnesení o nařízení exekuce, má možnost podat příslušnému exekutorovi návrh na zahájení procesu dle uvedené alternativy a při splnění daných pravidel se exekuční dražbě může zcela vyhnout.

Výhody prodeje mimo dražbu

Mezi přední výhody postupu „prodeje z volné ruky“ patří především menší časová náročnost pro stranu prodávající i stranu kupující a dále také dlužníkem stanovená pevná cena nemovitosti. Pro prodávajícího to bude znamenat ve většině případů rychleji získané finanční prostředky, větší objem finančních prostředků a tudíž uspokojení více pohledávek a šanci získat některé své peníze zpět.

prodej nemovitosti mimo dražbuV případě prodeje nemovitosti v dražbě prodávající ztrácí možnost volby kupujícího, zvolení výše kupní ceny a ve výsledku nechává prodej nemovitosti v exekuční dražbě osudu svému.

Podmínky prodeje nemovitosti mimo dražbu

Prodej z volné ruky“ s sebou ovšem nese několik pravidel, které jsou pro řádné zvládnutí celého procesu nutné splnit. Exekuční řád stanoví následující podmínky:

  1. souhlas exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů,
  2. převáděný majetek není postižen jinou exekucí,
  3. bylo provedeno zjištění ceny obvyklé znalcem ve znaleckém posudku,
  4. dohodnutá cena odpovídá minimálně výši zjištěné obvyklé ceny a
  5. tato cena je při podpisu smlouvy předána exekutorovi.

Z výše předepsaných podmínek je zřejmé, že příslušný exekutor bude hrát v celém procesu stále zásadní roli. Zatímco souhlas věřitelů stačí konkludentní, poté co budou vyzváni exekutorem, souhlas exekutora musí být výslovný, dále je nutné nechat vypracovat znalecký posudek pro určení ceny obvyklé, která bude určovat nejnižší možnou hranici budoucí kupní ceny.

Poslední podmínkou je pak zajištění některým z právních nástrojů[2], že finanční prostředky získané prodejem budou převedeny ve prospěch exekutora. Ten následně uspokojí věřitele, odečte náklady exekučního řízení a vrátí případný zůstatek prodávajícímu.

„Prodej z volné ruky“ je jednodušší než se může zdát

Leč se prodej mimo dražbu může jevit jako administrativně náročný a prodávající se může zaleknout pro něj neznámé problematiky, zmíněné výhody často převáží a zaručené benefity z „prodeje z volné ruky“ mu plně vynahradí úsilí do něj vložené.

V případě, že byste s přípravou celého procesu potřebovali pomoc, nebo hledali kupce pro Vaši nemovitost a nenacházeli, neváhejte nás kontaktovat.

[1] Generální inhibitorium nastává ze zákona v okamžiku doručení usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi, který poté nesmí se svým majetkem jakkoli nakládat.

[2] Např. smlouvou o smlouvě budoucí či smlouvou o úschově

AktualityNezařazené

Komentování zakázáno.