Dražba nemovitosti – postup

Návrh na nařízení exekuce (exekuční návrh) podává oprávněný (věřitel), tento musí obsahovat označení nemovité věci a oprávněný musí doložit, že nemovitost je ve vlastnictví povinného (výpisem z katastru nemovitostí). Následně je o návrhu vyrozuměno příslušné pracoviště katastrálního úřadu, které na listu vlastnictví vyhotoví poznámku o exekučním návrhu. Tato poznámka slouží k informování o tom, že k předmětné nemovitosti, resp. povinnému by mohlo dojít k zahájení exekučního řízení.

Pakliže exekuční soud nařídí exekuci, v usnesení o nařízení exekuce zakáže povinnému převést nemovitost na někoho jiného nebo ji ve prospěch jiného zatížit (např. zástavním právem). Usnesení o nařízení exekuce se mimo povinného a oprávněného doručuje také dalším oprávněným, pokud přistoupili do exekučního řízení, manželu povinného a katastrálnímu úřadu. Po právní moci tohoto usnesení se jeho vyhotovení doručí také dalším osobám (např. osobám s předkupním právem, nájemním právem, ale i finančnímu úřadu). Následně je znovu vyrozuměn katastrální úřad, který na listu vlastnictví vyhotoví již druhou poznámku, vedle té původní.

Poté je nutné předmětnou nemovitost ocenit znalcem. Znalce ustanoví soudní exekutor, v případě potřeby musí povinný umožnit znalci prohlídku nemovité věci. Znalec určí odhadní cenu nemovitosti, které společně s příslušenstvím a dalšími právy spojenými s nemovitostí (např. nájem) tvoří výslednou cenu. Tato fáze končí právní mocí usnesení o výsledné ceně nemovitosti.

Dalším krokem je vyhotovení usnesení o dražební vyhlášce. V tomto exekutor určí čas a místo dražby. V dražební vyhlášce se uvede čas a místo dražby (minimálně 30 dnů po právní moci usnesení o dražební vyhlášce) a dále označení nemovitosti, odhadní cena, výše podání, výše jistoty, závady na nemovitosti, které nezanikají s dražbou a poučení pro osoby s předkupním právem, aby předkupní právo uplatnily v dražbě.

Samotný výkon exekuce se provádí dražbou nemovitosti. Kdo se chce účastnit dražby, musí před jejím začátkem složit dražební jistotu, která může být maximálně ¾ nejnižšího podání (má odrazovat lehkovážné zájemce od účasti na dražbě). Nejnižší podání, tedy nejnižší částka, za kterou lze vydražit nemovitost, jsou ¾ výsledné ceny. Pokud za tuto cenu není nemovitosti vydražena, snižuje se výše nejnižšího podání na ½ výsledné ceny, dále při dalších neúspěšných dražbách na 40 %, dále 30 % a při pátém pokusu až na 25 % výsledné ceny. Dražitelé jsou vázáni svým podáním, osobě s nejvyšší podáním exekutor udělí příklep a následně v usnesení stanoví lhůtu k zaplacení tohoto podání. Tato lhůta nesmí být delší než 2 měsíce.

Zaplacením podání a právní mocí usnesení exekutora o příklepu přechází vlastnictví nemovité věci na vydražitele (osobu s nejvyšším podáním). Po právní moci usnesení o příklepu vyrozumí exekutor příslušné katastrální pracoviště. Exekutor dále nařídí jednání o rozvrhu, kde dochází k uspokojení pohledávky oprávněného z výtěžku dražby.

Ukončením dražby, resp. uspokojením pohledávky oprávněného z rozvrhu je exekuce skončena. Ve většině případů je vydražená cena dostatečná k úhradě exekuce. Pakliže cena k uspokojení pohledávek oprávněného nepostačuje, je nutné provést další způsob exekuce či prodej jiné nemovité věci povinného. Povinný prodejem nemovitosti ztrácí velmi cennou věc a v mnoha případech i střechu nad hlavou. Vše však souvisí s jeho předchozím jednáním, kterým si způsobil problémy, přičemž exekuci, nejenom prodejem nemovitosti, se lze vždy vyvarovat.

Chcete předejít dražbě Vaší nemovitosti? Kontaktujte nás.